Your Guide to China> Shaanxi Province>>Yan′an Municipality>>Baota District >Liqu Town(陕西延安宝塔区李渠镇)

Liqu Town, A division of Baota District,Shaanxi Province

In Chinese: 李渠镇
In Pinyin: Lǐ Qú Zhèn ;
Administrative Division Code : 610602103;
Post Code : 716000;
Calling Code : 0911
The Prefix of Motor Vehicle License Plate : 陕J
The Prefix of Citizen Identity Card Number: 610602
Population : 28,000 persons ;

Sign in or Sign up to write a post about this topic Reviews and Messages Posted by VisitorsVillages,Communities or Neighbourhoods under this Town (Township, Sub-District)
Village in EnglishIn Chinese In PinyinZONE TYPE
Jingqu Community 井渠社区 Jǐng Qú Shè Qū Community
Yangshan Community 阳山社区 Yáng Shān Shè Qū Community
Dongcun Village 东村 Dōng Cūn Village
Xicun Village 西村 Xī Cūn Village
Zhoujiawan Village 周家湾村 Zhōu Jiā Wān Cūn Village
Denggaomao Village 登高峁村 Dēng Gāo Mǎo Cūn Village
Chaiya Village 柴崖村 Chái Yá Cūn Village
Zhaojiagou Village 赵家沟村 Zhào Jiā Gōu Cūn Village
Miaogou Village 庙沟村 Miào Gōu Cūn Village
Gaomaowan Village 高峁湾村 Gāo Mǎo Wān Cūn Village
Zhujiagou Village 朱家沟村 Zhū Jiā Gōu Cūn Village
Yaliping Village 崖里坪村 Yá Lǐ Píng Cūn Village
Jizhuang Village 姬庄村 Jī Zhuāng Cūn Village
Goumen Village 沟门村 Gōu Mén Cūn Village
Yangshan Village 阳山村 Yáng Shān Cūn Village
Shajiagou Village 沙家沟村 Shā Jiā Gōu Cūn Village
Caoping Village 曹坪村 Cáo Píng Cūn Village
Zhangzhuang Village 张庄村 Zhāng Zhuāng Cūn Village
Zhongzhuang Village 中庄村 Zhōng Zhuāng Cūn Village
Guadigou Village 瓜地沟村 Guā Dì Gōu Cūn Village
Lijiagou Village 李家沟村 Lǐ Jiā Gōu Cūn Village
Wangzhuang Village 王庄村 Wáng Zhuāng Cūn Village
Caojiagou Village 曹家沟村 Cáo Jiā Gōu Cūn Village
Hujiapo Village 呼家坡村 Hū Jiā Pō Cūn Village
Gaojiagou Village 高家沟村 Gāo Jiā Gōu Cūn Village
Xinzhuangke Village 新庄科村 Xīn Zhuāng Kē Cūn Village
Yangwa Village 阳洼村 Yáng Wā Cūn Village
Liujiagou Village 刘家沟村 Líu Jiā Gōu Cūn Village
Shagelao Village 沙圪崂村 Shā Gē Láo Cūn Village
Nianzhuang Village 碾庄村 Niǎn Zhuāng Cūn Village
Yangxingzhuang Village 杨兴庄村 Yáng Xīng Zhuāng Cūn Village
Xinzhuanggou Village 新庄沟村 Xīn Zhuāng Gōu Cūn Village
Wangjiagou Village 王家沟村 Wáng Jiā Gōu Cūn Village
Liuzhuang Village 刘庄村 Líu Zhuāng Cūn Village
Shuiyangou Village 水眼沟村 Shuǐ Yǎn Gōu Cūn Village
Wangjiabian Village 王家砭村 Wáng Jiā Biān Cūn Village
Yangquangou Village 羊圈沟村 Yáng Quān Gōu Cūn Village
Hetao Shuta Village 核桃树塔村 Hé Táo Shù Tǎ Cūn Village
Haoyigou Village 好义沟村 Hǎo Yì Gōu Cūn Village
Lushanmao Village 芦山峁村 Lú Shān Mǎo Cūn Village
Shuangtian Village 双田村 Shuāng Tián Cūn Village
Jiugou Village 九沟村 Jǐu Gōu Cūn Village
Miaogetai Village 庙圪台村 Miào Gē Tāi Cūn Village
Beixin Zhuangke Village 北新庄科村 Běi Xīn Zhuāng Kē Cūn Village
Zhangxingzhuang Village 张兴庄村 Zhāng Xīng Zhuāng Cūn Village
Shijiapan Village 石家畔村 Shí Jiā Pàn Cūn Village
Location in Google Map:
Map is loading,Please wait...
Print the Baidu Map Location in Baidu Map(for your reference only):
Towns , Townships or Sub-Districts under the same County:


Baotashan Sub-District [in Chinese] 宝塔山街道
Nanshi Sub-District [in Chinese] 南市街道
Fenghuangshan Sub-District [in Chinese] 凤凰山街道
Qiaogou Town [in Chinese] 桥沟镇
Zaoyuan Town [in Chinese] 枣园镇
Hezhuangping Town [in Chinese] 河庄坪镇
Yaodian Town [in Chinese] 姚店镇
Qinghuabian Town [in Chinese] 青化砭镇
Panlong Town [in Chinese] 蟠龙镇

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Home| Privacy Policy| Agreement| Contact| About Us | Sitemap
ALL RIGHTS RESERVED. Last updated on Jul. 24,2013 . 备案号:浙ICP备05023696号-12